Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Το παρόν website (“Web Site”) σας παρέχεται από την  Grafimedia.eu. (“Grafimedia”).

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Web Site από εσάς. Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με ειδικό περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που περιέχονται ή είναι διαθέσιμες μέσω του παρόντος Web Site (το “Περιεχόμενο”) και αναφορικά με ειδικό περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που ενδεχομένως «κατεβάσετε», υποβάλετε και/ ή δημοσιεύσετε στο Web Site (“Περιεχόμενο Χρήστη”) ή συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του παρόντος Web Site. Οι εν λόγω ειδικοί όροι ενδέχεται να ισχύουν επιπροσθέτως των παρόντων Όρων Χρήσης ή όπου ορίζεται και μόνο στο βαθμό που ορίζεται ρητώς, να υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

1. Αποδοχή Όρων Χρήσης

Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας το παρόν Web Site, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους Όρους Χρήσης και από όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν ή οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν Web Site. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, ΔΕΝ πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να κάνετε χρήση του παρόντος Web Site.

 

2. Τροποποίηση Όρων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται σε ενδεχόμενη τροποποίηση από τη Grafimedia οποτεδήποτε. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε το Web Site μετά την ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε τακτικά για όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Άλλα web site της Grafimedia ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης οι οποίοι ισχύουν σχετικά με τα εν λόγω web site.

H Grafimedia επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει ή να κάνει αλλαγές ή ενημερώσεις σε σχέση με το Web Site ή το Περιεχόμενο του Web Site οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση. H Grafimedia επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει, να αρνηθεί ή να διακόψει την πρόσβαση οποιουδήποτε ατόμου στο Web Site ή σε οποιοδήποτε μέρος του με άμεση ισχύ και χωρίς ειδοποίηση οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

 

3. Πρόκειται για ένα web site δημόσιας χρήσης

Πρόκειται για ένα web site δημόσιας χρήσης. Δεν πρέπει να έχετε οποιαδήποτε προσδοκία εμπιστευτικότητας αναφορικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που μπορεί να υποβάλετε στο παρόν Web Site. Μην υποβάλλεται εμπιστευτικές πληροφορίες εδώ.

Η Grafimedia και οι θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες, πάροχοι άδειας και προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με διακοπές ή παραλείψεις στις υπηρεσίες Διαδικτύου, δικτύου ή φιλοξενίας και δεν εγγυώνται ότι το Web Site ή οι υπηρεσίες που το καθιστούν διαθέσιμο ή οι ηλεκτρικές επικοινωνίες που αποστέλλονται από τη Grafimedia δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Οποιοδήποτε υλικό που «κατεβάζετε» ή αποκτάτε με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης του παρόντος Web Site γίνετε κατ’επιλογή και με κίνδυνό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που προκύπτει από το «κατέβασμα» του εν λόγω υλικού.

Ούτε η Grafimedia, ούτε οι θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες, πάροχοι άδειας και προμηθευτές της εγγυώνται ή κάνουν οποιαδήποτε δήλωση ότι:

  • το Web Site θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας,
  • το Web Site θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, εγκαίρως, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλμα
  • ή ότι τα αποτελέσματα που αποκτώνται από τη χρήση του Web Site (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών και υλικών στο παρόν Web Site) θα είναι ορθά, πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα ή θα πληρούν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις απαιτήσεις σας.

 

 

4. Third Party Content/Software-Περιεχόμενο/ Λογισμικό Τρίτων

Η Grafimedia δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο οποιουδήποτε site που ανήκει σε τρίτο και που ενδέχεται να συνδέεται με το Web Site μέσω υπερσυνδέσμου, είτε αυτός ο υπερσύνδεσμος παρέχεται από το Web Site είτε από τρίτο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Κάθε σύνδεσμος από το Web Site μας σε άλλο site δεν συνεπάγεται υποστήριξη του άλλου site και δεν παρέχεται καμία κρίση ή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου οποιουδήποτε site με το οποίο ενδεχομένως συνδέεται το Web Site και, κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

 

5. Copyright and Trademarks-Copyright και Εμπορικά Σήματα

Το copyright και όλα τα λοιπά ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο Περιεχόμενο που παρέχεται από τη Grafimedia, τις θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και/ ή τους συνεργάτες της, το λογισμικό για τη λειτουργία και τη δημοσίευση του Web Site, η συγκέντρωση δεδομένων στο Web Site και η σειρά, ακολουθία και διάταξη του παρόντος Web Site, όλα ανήκουν στον ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ και/ ή στους συνεργάτες του ή παρόχους αδείας του. Η Grafimedia επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων επί του Περιεχομένου που δεν χορηγούνται ρητώς στο παρόν. Το Grafimedia είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Grafimedia ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ.

Το Grafimedia  και όλα τα λοιπά σήματα κατατεθέντα της  Grafimedia ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ και των θυγατρικών της είναι σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. Η δέουσα χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων είναι σημαντική και θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες της Grafimedia όταν αναφέρετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας μας. Η χρήση και καταχώρηση του ονόματος Grafimedia διατηρείται αποκλειστικά για την εταιρία μας.

Απαγορεύεται να καταχωρείτε ή να χρησιμοποιείτε μία επωνυμία, νομική επωνυμία, εμπορική επωνυμία, domain name ή άλλη ονομασία, ένδειξη ή περιγραφή στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα  Grafimedia ή άλλο παρόμοιο όνομα ή οποιοδήποτε όνομα αποτελεί μέρος του ονόματος Grafimedia, ενώ δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε άλλο σήμα κατατεθέν που ανήκει στην  Grafimedia ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ.

 

6. Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα στο Web Site

Το παρόν Web Site προορίζεται για δημόσια χρήση από τη φύση του και οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλεται σε αυτό θεωρείται μη εμπιστευτική. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε υποβολή εφευρέσεων που ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται από εσάς θα αποτελεί “δημοσίευση” της εν λόγω εφεύρεσης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας περί ευρεσιτεχνιών.

Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται και/ή συζητείται στο Web Site ενδέχεται να υπόκειται σε δικαιώματα ευρεσιτεχνιών, copyright, εμπορικών σημάτων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Grafimedia, των θυγατρικών, συγγενών εταιριών, συνεργατών της ή τρίτων. Εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης ιδεών, προτάσεων, υποδείξεων ή λύσεων ή άλλου Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλεται στο Web Site, έχετε την ευθύνη προκειμένου να λάβετε τη δέουσα έγκριση πνευματικής ιδιοκτησίας προτού προχωρήσετε στην εν λόγω εκμετάλλευση.

 

7. Κλείσιμο του Site

Έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να κλείσουμε το Web Site ή οποιοδήποτε μέρος του για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση ή τη συναίνεση του χρήστη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την αδυναμία αποθήκευσης ή διαγραφής οποιουδήποτε Περιεχομένου και/ ή Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλεται στο Web Site.

 

8. Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από αυτούς και την ερμηνεία τους, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδας) αναφορικά με οποιεσδήποτε διαφορές, απαιτήσεις ή αγωγές που προκύπτουν ή σχετίζονται ή συνδέονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τη χρήση από εσάς του παρόντος Web Site, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε διαφορών αναφορικά με την ύπαρξη ή εγκυρότητα των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο Web Site μας.

 

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2018